top of page

TIETOSUOJASELOSTE

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

 
CMS Con­struc­tion Ma­na­ge­ment Solutios Oy (toimii re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä myös ty­tä­ryh­tiöi­den osalta)

Osoite: Karhikuja 1 as.2, 20540 TURKU

Y-tunnus: 3022384-6

Yh­teys­hen­ki­lö:

Nimi: Juha Sormunen

Säh­kö­pos­tio­soi­te: juha.sormunen@cms­fin­land.fi

 

2. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tarkoitus

  • Rek­ry­toin­tien to­teut­ta­mi­nen, avoimiin työ­teh­tä­viin so­vel­tu­vien työn­ha­ki­joi­den va­lit­se­mi­nen

  • Työn­ha­ki­ja voi pyytää tietonsa pois­tet­ta­vak­si re­kis­te­ris­tä ottamalla yhteyttä rekis­te­rin­pi­tä­jään 

 

3. Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

 
Re­kis­te­röi­dyt tiedot:
  • Nimi, syn­ty­mä­ai­ka, yh­teys­tie­dot

  • Työ­ko­ke­mus ja kou­lu­tus­tie­dot

  • Työn­ha­ki­jan oma kuvaus so­vel­tu­vuu­des­ta tehtävään ja palk­ka­toi­ve

  • Työn­ha­ki­jan muut antamat li­sä­tie­dot

 
Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
  • Työn­ha­ki­ja itse itsestään antamansa tiedot

 

4. Net­ti­si­vun eväs­te­käy­tän­nöt

 

Seu­raa­vas­sa tietoa tämän sivuston eväs­te­käy­tän­nöis­tä: mitä tietoja net­ti­si­vul­la kerätään ja miksi.

 
Mitä evästeet (=cookies) ovat?

Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät esi­mer­kik­si Wi­ki­pe­dias­ta.

 
Eväs­tei­den käytöstä

Evästeitä käytetään tällä si­vus­tol­la alla ku­va­tuil­la tavoilla. Va­li­tet­ta­vas­ti useim­mi­ten ei ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Eväs­tei­den käyttö onkin näin ollen suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole täysin varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun jota käytät.

 
Tällä si­vus­tol­la käytössä olevat evästeet:
  • Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien kuten na­vi­gaa­tion toi­min­nas­ta.

  • Lo­mak­kei­siin liittyvät evästeet Kun lähetät viestin yh­tey­den­ot­to- tai kom­men­toin­ti­lo­mak­keel­ta, evästeet voidaan asettaa muis­ta­maan tietosi, jolloin sinun ei tarvitse syöttää niitä uudestaan joka kerta.

  • Kolmannen osapuolen evästeet Luettele tähän si­vus­tol­la käytössä olevat kolmannen osapuolen evästeet (esim. kä­vi­jä­seu­ran­ta kuten Google Analytics), joita olet mah­dol­li­ses­ti lisännyt ase­tuk­sis­ta ja niiden käyt­tö­tar­koi­tus.

 
Eväs­tei­den käytön estäminen

Voit estää eväs­tei­den käytön selaimesi ase­tuk­sis­ta (li­sä­tie­toa löydät selaimesi ohje/help -valikosta). Huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.

 

5. Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät

 

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le ja hänen työn­te­ki­jöil­leen.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.

 

Tietojen kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja kä­si­tel­tä­vät tiedot suojataan asian­mu­kai­ses­ti. Sivuston yl­lä­pi­tä­jä huolehtii siitä, että tietoja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain niiden työn­te­ki­jöi­den toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

 

6. Tietojen säi­ly­ty­sai­ka

 

Ha­ke­mus­tie­to­ja liit­tei­neen kahden vuoden ajan.

bottom of page